Bakgrund

Riksdagen beslutade i december 2009 att en ny modell för regional tilldelning av statliga kulturmedel ska genomföras. Den så kallade kultursamverkansmodellen presenterades i Spela samman – En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) och har införts successivt i landet från och med år 2011. Utredningens utgångspunkter är ett ökat medborgarperspektiv där allas möjlighet att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud ska främjas. Vidare ska den kulturella infrastrukturen värnas och utvecklas samt att ansvar och befogenheter ska föras närmare länets medborgare. Det handlar om att förtydliga statens strategiska roll men också ge utrymme för regionala olikheter. Målet med den nya modellen är att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer.

Här nedan finner ni förordningen för samverkansmodellen samt tillägget till Kulturrådets instruktion som den antogs av regeringen 22 december 2010.

Förordning – bidrag och modell

Statens Kulturråd

Regionalt ansvar och regionala kulturplaner

Den nya kultursamverkansmodellen, även kallad koffertmodellen, innebär att den regionala nivån får ett allt större ansvar för att fördela statliga kulturmedel. Detta ansvar har tidigare legat på statlig nivå. Den nya modellen kräver även att varje region upprättar en treårig regional kulturplan för att lägga riktlinjer för hur kultur i regionen kan utvecklas och bedrivas.

Kulturplanen ska innehålla fem obligatoriska delar:

 • De statliga kulturpolitiskt prioriterade områdena (barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet, internationellt och interkulturellt arbete)
 • Regionala förutsättningar
 • Ekonomiska utgångspunkter
 • Arbetsmetod – hur den regionala kulturplanen har arbetats fram
 • Beskrivningar av de sju verksamhetsområden som landstingen får fördela statliga medel till.

Sju kulturområden

De sju kulturområden som statligt stöd ska fördelas till och som enligt Kulturrådets direktiv måste beröras i en regional kulturplan är följande:

 • Professionell teater-, dans och musikverksamhet
 • Regional museiverksamhet
 • Konst- och kulturfrämjande verksamhet
 • Regional arkivverksamhet
 • Filmkulturell verksamhet
 • Hemslöjdsfrämjande verksamhet
 • Regional biblioteksverksamhet

Kronobergs län och metoden cultural planning

Kronobergs län har valt att utgå från Kulturrådets sju definierade områden men i och med vårt arbete med metoden cultural planning går vi även utanför dessa områden och inkluderar andra verksamheter, som studieförbund. Cultural planning innebär att vi ser på begreppet kultur utifrån en bredare definition där vi ser till kulturella resurser som finns i regionen. Exempel på kulturella resurser kan vara:

 • Konst, medieaktiviteter och kulturinstitutioner
 • Kultur bland ungdomar, etniska minoriteter och andra intressegrupperingar
 • Kulturarvet, inklusive arkeologi, gastronomi, lokala dialekter och ritualer
 • Bilden av platsen: Lokala och externa uppfattningar om en plats som de uttrycks i skämt, sånger, litteratur, myter, turistguider, medieskildringar och traditionell visdom
 • Den naturliga och byggda miljön, inklusive offentliga och öppna platser
 • Mångfalden och kvalitén på anläggningar för fritid, mat och dryck, underhållning och kulturella aktiviteter
 • Utbudet av lokala produkter och talanger i konsthantverk, tillverkning och tjänster.